top of page
Kosmic_Kiss_Android Jones.jpg
Group 257.png
SADASHIVA_ANDROID_JONES (1).jpg

Witamy we współczującej przestrzeni, w której można pracować z oddechem i pracą z ciałem na podstawie traumy. 

Rozumiem głęboki wpływ, jaki trauma może mieć na Twoje życie, i jestem tutaj, aby wspierać Cię na Twojej drodze do uzdrowienia.

Jako trener oddechu świadomy traumy, do każdej sesji podchodzę ze współczuciem, empatią i głębokim szacunkiem dla Twoich wyjątkowych doświadczeń. Zdaję sobie sprawę, że traumy nie można przeoczyć ani odrzucić, lecz należy ją przyjąć do wiadomości i zająć się nią z ostrożnością.

Dzięki mocy technik świadomego oddychania wyruszymy razem w transformacyjną podróż. Oddech pozwala nam uzyskać dostęp do mądrości w naszych ciałach i uwolnić napięcie nagromadzone po przeszłych traumach. Daje szansę na uzdrowienie zarówno na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym.

Podczas naszych sesji będziesz przebywać w bezpiecznym i pielęgnującym środowisku, w którym będziesz mógł odkrywać swój wewnętrzny krajobraz bez osądzania i presji. Wspólnie stworzymy kontener zaufania, w którym będziesz mógł poczuć wsparcie podczas radzenia sobie z emocjami i wspomnieniami, które mogą pojawić się w trakcie procesu.

Nadwozie jest również integralną częścią naszego podejścia. Włączając praktyki delikatnego dotyku lub ruchu dostosowane do Twojego poziomu komfortu, staramy się pomóc w uwolnieniu napięcia fizycznego utrzymywanego w ciele w wyniku traumatycznych doświadczeń. To holistyczne podejście uznaje, że trauma rezyduje nie tylko w naszych umysłach, ale także w naszych ciałach.

Angażuję się w ciągłą edukację i szkolenia w zakresie praktyk świadomych traumy, aby móc zapewnić Ci najwyższy możliwy poziom opieki. Twoje dobro jest moim priorytetem na całej tej drodze do uzdrowienia.

Proszę pamiętać, że proces zdrowienia każdego człowieka jest wyjątkowy; jeśli chodzi o powrót do zdrowia po traumie, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Wspólnie stworzymy zindywidualizowany plan dostosowany specjalnie do Twoich potrzeb – honorując Twoje tempo, jednocześnie delikatnie prowadząc Cię w kierunku większej odporności i wzmocnienia.

Zapraszam Cię do podjęcia tego odważnego kroku w stronę samopoznania i transformacji poprzez pracę z oddechem i ciałem bazującą na traumie. Wiedz, że nie jesteś sam na tej ścieżce i jestem tutaj, aby wspierać Cię na każdym kroku.

Ewa Biela
IMG_0794.jpg

Leczenie traumy poprzez oddech

W naszym dynamicznym i wymagającym świecie stres stał się niepożądanym towarzyszem naszego codziennego życia. Niestety, ten chroniczny stres często może prowadzić do traumy, jeśli nie zostanie rozwiązany. To przygnębiające, że jako społeczeństwo znormalizowaliśmy traumę, zamiast aktywnie szukać sposobów zapobiegania jej i leczenia. Jednakże na horyzoncie widać nadzieję – poprzez transformacyjną moc oddechu opartego na traumie.

Normalizacja traumy:
Trauma była po cichu wpleciona w tkankę naszego życia zdecydowanie zbyt długo. Zaakceptowaliśmy to jako nieuniknioną konsekwencję życia w złożonym świecie. 


Jednym z powodów tej normalizacji jest przekonanie, że trauma jest po prostu częścią życia – niezbędną walką, która buduje charakter i odporność. Chociaż przeciwności losu rzeczywiście w niektórych przypadkach mogą sprzyjać rozwojowi, ta perspektywa pomija fakt, że trauma może również pozostawić głębokie rany wymagające uwagi i uzdrowienia. Normalizując traumę bez oferowania sposobów zapobiegania lub powrotu do zdrowia, utrwalamy cykl, w którym jednostki są pozostawione same sobie, aby poradzić sobie ze swoim bólem.

Group 257.png

Innym czynnikiem przyczyniającym się do normalizacji traumy jest społeczne piętno wokół zdrowia psychicznego. Wiele osób waha się przed szukaniem pomocy ze strachu przed oceną lub etykietą słabych. To piętno uniemożliwia otwarte rozmowy na temat traumy i utrudnia osobom dostęp do potrzebnego wsparcia.

Ponadto nasz szybki, nowoczesny styl życia często przedkłada produktywność nad dobre samopoczucie emocjonalne. Nieustannie dążymy do sukcesu, zaniedbując jednocześnie potrzeby związane ze zdrowiem psychicznym. Ta ciągła presja może zaostrzyć istniejące traumy lub stworzyć nowe.

Aby wyrwać się z tego cyklu i stworzyć zdrowsze społeczeństwo, musimy skupić się na zapobieganiu i leczeniu, zamiast akceptować traumę jako nieuniknioną część życia. 

Ale co by było, gdybyśmy zmienili perspektywę? Co by było, gdybyśmy przyznali, że traumy nie należy normalizować, ale raczej zapobiegać jej i leczyć?

Image by Fuu J
Image by Yoann Boyer

Codzienne czynniki stresogenne mogą kumulować się z biegiem czasu, prowadząc do emocjonalnego i fizycznego cierpienia, które ostatecznie może objawiać się traumą. Ciągła presja wydajności, dotrzymywania terminów lub godzenia wielu obowiązków odbija się na naszym samopoczuciu psychicznym. Jednak zamiast bezpośrednio zająć się tymi podstawowymi kwestiami, często spychamy je na bok lub odrzucamy jako część wyzwań życiowych.

Rola oddychania w uzdrawianiu:
Wejdź w pracę z oddechem – potężne narzędzie do leczenia traumy z miejsca głębokiego zrozumienia i współczucia. Trener oddechu świadomy traumy zdaje sobie sprawę, że podróż każdej osoby jest wyjątkowa i odpowiednio dostosowuje swoje podejście.

Oddychanie pozwala nam sięgnąć do wrodzonej mądrości, która jest w nas samych – mocy ukrytej w każdym wdechu i wydechu – aby uwolnić nagromadzone napięcie z przeszłych doświadczeń i stworzyć przestrzeń do uzdrowienia. Świadomie angażując się w nasze wzorce oddechowe podczas sesji prowadzonych przez wyszkolonego profesjonalistę, możemy uzyskać dostęp do głębokich stanów relaksu, w których następuje prawdziwa transformacja.

Zapobieganie poprzez samoopiekę:
Choć uzdrowienie istniejących traum jest kluczowe, profilaktyka odgrywa równie istotną rolę w całkowitym uwolnieniu się z tego cyklu. Włączenie praktyk samoopieki do naszego codziennego życia może pomóc złagodzić wpływ stresu i zmniejszyć prawdopodobieństwo urazów. Oddychanie, jako forma samoopieki, oferuje proaktywne podejście do radzenia sobie ze stresem i promowania dobrego samopoczucia emocjonalnego.

Nadszedł czas, aby zmienić nasz zbiorowy sposób myślenia z normalizowania traumy na aktywne poszukiwanie sposobów jej zapobiegania i leczenia. Pokonując zawiłości życia, przyjmijmy oddech oparty na traumie jako potężne narzędzie transformacji. Uznając wpływ codziennego stresu na nasze zdrowie psychiczne i włączając do naszych codziennych zajęć praktyki samoopieki, takie jak praca z oddechem, możemy uwolnić się z tego cyklu. Razem stwórzmy społeczeństwo, dla którego priorytetem jest zapobieganie i leczenie – społeczeństwo, w którym trauma nie jest już normalizowana, ale leczona ze współczuciem za pomocą narzędzi takich jak oddychanie, prowadzących do trwałej transformacji.

Pamiętaj: Twój oddech jest kluczem do odblokowania Twojego wewnętrznego potencjału uzdrawiającego – oddychaj nadzieją, wydychaj odporność!

Image by Milada Vigerova
Ewa Biela

Praca z cialem

Praca z ciałem w odniesieniu do traumy to potężne podejście, które uznaje związek między umysłem, ciałem i emocjami. Jedna z teorii zaproponowanych przez Wilhelma Reicha, znana jako pasy napięcia, zapewnia ramy dla zrozumienia, w jaki sposób trauma może się manifestować i utrzymywać w różnych segmentach ciała. Teoria ta jest zgodna ze wschodnią filozofią systemu siedmiu czakr.

Koncepcja siedmiu segmentów/pasów napięcia Reicha odpowiada konkretnym obszarom naszego ciała, w których możemy utrzymywać napięcie fizyczne i emocjonalne w wyniku traumatycznych doświadczeń:

 • 1. Stress Reduction
  Conscious connected breathwork activates the body's relaxation response, helping to reduce stress levels. By focusing on deep, rhythmic breathing, we signal to our nervous system that it's safe to relax, allowing tension and anxiety to melt away. Deep breathing techniques activate the relaxation response, which helps lower stress hormones like cortisol and promotes a sense of calm. This can have positive effects on blood pressure, heart rate, and overall cardiovascular health.
 • 2. Emotional Release
  Our breath is intimately connected with our emotions. Through conscious connected breathing, we create a safe space for emotional release—allowing suppressed feelings such as sadness or anger to surface and be released in a healthy way. This process can lead to increased emotional resilience and a greater sense of inner peace.
 • 3. Increased Energy & Vitality
  Oxygen is life-giving fuel for our bodies, and conscious connected breathwork helps optimize oxygen intake by expanding lung capacity and improving circulation. As a result, we experience increased energy levels, improved focus, enhanced creativity, and an overall sense of vitality.
 • 4. Improved Mental Clarity & Focus
  When we engage in conscious connected breathing techniques like circular or continuous breathing patterns, we oxygenate the brain more efficiently clearing mental fog while enhancing cognitive function. This leads to improved focus, heightened clarity of thought, and enhanced problem-solving abilities.
 • 5. Enhanced Self-Awareness & Mindfulness
  Conscious connected breathwork invites us into the present moment—a space where true self-awareness resides. By directing attention inward during each inhale and exhale cycle, we cultivate mindfulness—an ability to observe thoughts without judgment while fostering deeper connection with ourselves.
 • 6. Improved Physical Health
  Deep diaphragmatic breathing stimulates the lymphatic system, supporting detoxification and boosting the immune system. It also promotes better digestion, reduces blood pressure, and enhances overall cardiovascular health. By prioritizing conscious connected breathwork, we nurture our physical well-being from the inside out. Breathwork exercises help expand lung capacity, strengthen respiratory muscles, and improve oxygenation in the body. This can be beneficial for individuals with respiratory conditions such as asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Deep breathing stimulates lymphatic flow and supports detoxification processes in the body, potentially boosting immune system function. Deep diaphragmatic breathing massages internal organs gently while activating the parasympathetic nervous system (rest-and-digest response), which supports healthy digestion. Breathwork techniques can help individuals manage pain by promoting relaxation and releasing tension held in the body.
 • 7. Spiritual Connection
  Conscious connected breathwork has been used for centuries as a tool for spiritual exploration and connection. By surrendering to the rhythm of our breath, we tap into a deeper sense of self and open ourselves to profound spiritual experiences—expanding our consciousness and connecting with something greater than ourselves.

Rozumiejąc te pasy napięcia i pracując z nimi poprzez techniki pracy z ciałem, takie jak terapia masażem, doświadczanie somatyczne lub metody uzdrawiania energią, możemy pomóc uwolnić nagromadzoną traumę i przywrócić równowagę w systemie umysł-ciało. Podejście to uznaje, że trauma nie jest wyłącznie doświadczeniem psychicznym, ale ma również głęboki wpływ na nasze samopoczucie fizyczne. Zajmując się obydwoma aspektami jednocześnie, możemy wspierać jednostki w ich uzdrawiającej podróży w kierunku większej pełni i integracji.

Image by Toa Heftiba
bottom of page